Książki

Osada kultury pucharów lejkowatych w Wojnowicach, województwo opolskie, „Studia Archeologiczne” t. 21: 1992, ss. 84 (ze Zbigniewem Bagniewskim i Ireną Lasak).

Grodziska Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z lotu ptaka, Katowice 1996 (z Wojciechem Gorgolewskim).

Mało znane warownie Górnego Śląska, Katowice 2012.
Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne 11, Pękowice 2021,  s.7–113 (z Anitą Szczepanek i Pawłem Jaroszem).

https://nid.pl>opobrania › OZA2021 › Gogolin-St..

Osada wczesnośredniowieczna w Dobrzeniu Małym w wojwództwie opolskim, Katowice 2022 (z Edelgardą M. Foltyn).
Osada wczesnośredniowieczna w Dobrzeniu Małym w województwie opolskim


Artykuły

Sprawozdanie z badań sondażowych w Błotnicy Strzeleckiej, pow. Strzelce Opolskie, w roku 1969 [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1969, Opole 1969, s. 37.

Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie z okresu neolitu i z epoki brązu w Bieńkowicach, pow. Racibórz [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1969, Opole 1969, s. 5–6.

Sprawozdanie z badań ratowniczo-wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Wojnowicach, pow. Głubczyce [w:] Terenowe badania archeologiczne na Opolszczyźnie. Rok 1970, Opole 1970, s. 6.

Uwagi o stanie badań i materiałach do pradziejów Gliwic, „Zeszyty Gliwickie” t. 8: 1971, s. 183–194.

Wilkowiczki, pow. Gliwice, stanowisko 1 [w:] Komunikat. 1969 rok Muzeum Górnośląskiego, Bytom [1970], s. 3.

Badania sondażowe na grodziskach średniowiecznych w powiecie gliwickim [w:] Komunikat. 1970 rok Muzeum Górnośląskiego, Bytom [1971], s. 9–10 (ze Zbigniewem Bagniewskim).

Z badań grodzisk średniowiecznych powiatu gliwickiego, „Zeszyty Gliwickie” t. 9: 1972, s. 201–217 (ze Zbigniewem Bagniewskim).

Gogolin-Strzebniów, „Inventaria Archaeologica”, Pologne, fasc. XXXV, 1975, pl. 223.

Konserwatorskie badania archeologiczne na terenie województwa opolskiego w latach 1970–1972, „Opolski Rocznik Muzealny” t. 6: 1975, s. 115–192 (z Klemensem Macewiczem i Sylwią Wuszkan).

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Dobrzeniu Małym, woj. Opole, „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXX: 1978, s. 87–92.

https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/18867?id=18867

Wyniki ratowniczych badań wykopaliskowych w Dobrzeniu Małym, woj. Opole (stanowisko B), „Sprawozdania Archeologiczne” t. XXXI: 1979, s. 167–191.

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:24219

Piec dymarski z okresu wpływów rzymskich z Kątów Opolskich, woj. Opole, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 32: 1980, s. 161–168.

http://rcin.org.pl/Content/19924/WA308_32358_P243_PIEC-DYMARSKI_I.pdf

Cmentarzysko kultury pomorskiej w Pawłowicach Namysłowskich, „Silesia Antuqua” t. 22: 1980, s. 39–53 (z Wojciechem Łonakiem i Barbarą Szybowicz).

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Kościeliskach, woj. Częstochowa, „Silesia Antiqua” t. 26: 1984, s. 9–20.

Mysłowice, woj. Katowice, „Silesia Antiqua” t. 28: 1986, s. 200–204.

Okucie typu awarskiego z Dobrzenia Małego, woj. Opolskie, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 39: 1988, s.223–226 (z Teresą Kosmalą).

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25782

Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie z późnego okresu wpływów rzymskich (stan. 16) w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 41: 1990, s. 195–209.

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25815

Materiały z osady z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie woj. Katowice, stanowisko 16, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” z. 13, Bytom 1993, s. 7–132.

Ogólna charakterystyka osady produkcyjnej z późnego okresu rzymskiego w Mysłowicach-Imielinie, woj. Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” z. 13, Bytom 1993, s. 289–304 (z Jerzym Kramem).

Allgemeine Charakteristik einer Produktions-siedlung aus der spätrömischen Kaiserzeit in Mysłowice-Imielin, Wojewodschaft Katowice, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” z. 13, Bytom 1993, s. 305–319 (z Jerzym Kramem).

Ochrona zabytków archeologicznych na Górnym Śląsku w planach zagospodarowania przestrzennego [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, Katowice 1997, red. E. Tomczak, s. 466–476.

Uwagi o badaniach powierzchniowych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski na Górnym Śląsku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997, s. 456–465.

O działalności archeologicznych służb konserwatorskich na Górnym Śląsku w latach 1992–1994 [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997, s. 437–450.

Uwagi o zagrożeniach stanowisk archeologicznych na Górnym Śląsku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997, s. 459–469.

Rejestr zabytków archeologicznych na Górnym Śląsku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1997, s. 451–458.

Spostrzeżenia dotyczące „Zaleceń dla kierujących archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi w zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej działalności”, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 50: 1998, s. 299–305.

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25815

Uwagi na marginesie książki „Archeologiczne Zdjęcie Polski – metoda i doświadczenia. Próba oceny” [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, red. E. Tomczak, Katowice 1998, s. 269–279.

O zagrożeniach dziedzictwa archeologicznego, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 41: 1999, s. 401–409.

Próbny katalog stanowisk archeologicznych, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 41: 1999, s. 397–400.

Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Nędzy, pow. Racibórz, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 42: 2000, s. 207–216 (z Grażyną Glanc-Kwaśny).

Folder „Archeologia na Górnym Śląsku. Nauka odsłania tajemnice jego najdawniejszych dziejów”  [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2000, s. 237–241.

Arogancja czy ignorancja? [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2000, s. 230–238.

Działalność archeologicznej służby konserwatorskiej na przykładach grodzisk w Kozłowie, Chechle i Borucinie, w województwie katowickim [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2000, s. 242–248.

Archeologiczne inspekcje i nadzory na Górnym Śląsku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2000, s. 231–240.

Jeszcze raz w sprawie Zaleceń pióra Zbigniewa Kobylińskiego, „Sprawozdania Archeologiczne” t. 52: 2000, s. 435–442.

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:27649

K pováleèné spolupráci polských a českých archeologù v Horním Slezsku „Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis” nr 5: 2000, s. 34–43 (z Dominikiem Abłamowiczem, Vratislavem Janákiem, Pavlem Kouřilem, Wacławem Romińskim).

Archeologia lotnicza na Górnym Śląsku [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2001, s. 291–300.

Mapy, szkice i metody pomiaru sytuacji w archeologii [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, red. E. Tomczak, Katowice 2001, s. 256–290 (z Janem Szybajem).

Starożytne hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku [w:] Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnej metalurgii żelaza na ziemiach polskich, Kielce 2002, red. S. Orzechowski, s. 71–82.

Z notatek redaktora [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000, red. E. Tomczak, Katowice 2002, s. 505–513.

Zabytki archeologiczne w krajobrazie [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000, red. E. Tomczak, Katowice 2002, s. 489–499 (z Martyną Walker).

Przydatność współrzędnych geodezyjnych w archeologii [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000, red. E. Tomczak, Katowice 2002, s. 500–504.

Materiały z ratowniczych badań wykopaliskowych na osadzie z okresu rzymskiego w Nędzy, powiat Racibórz, województwo śląskie, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” Seria Archeologiczna nr 42: 2002–2003, 2004, s. 363–382 (z Grażyną Glanc-Kwaśny).

Ratownicze badania archeologiczne na Górnym Śląsku w XX wieku związane z zagrożeniami stanowisk archeologicznych [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001–2002, red. E. Tomczak, Katowice 2004, s. 323–352.

Dobrzeń Mały [w:] Skarby ziemi wydarte, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 86–87.

Gogolin-Strzebniów [w:] Skarby ziemi wydarte, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 52–53.

Imielin [w:] Skarby ziemi wydarte, red. E. Tomczak, Katowice 2005, s. 94.

Rec. Edelgarda M. Foltyn, Hutnictwo żelaza na Górnym Śląsku do końca X wieku n.e. Przegląd zagadnień, „Scripta Rudensia” nr 7: 1997, s. 105‒130, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 47: 2005, s. 277–281.

Archeologiczna dokumentacja fotograficzna [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003–2004, red. E. Tomczak, Katowice 2006, s. 274–287.

O średniowiecznych grodziskach na ziemi gliwickiej − raz jeszcze, „Rocznik Muzeum w Gliwicach” t. 20: 2006, s. 537–544.
e-book: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" t. XX - BEZPŁATNIE!
Osada wczesnośredniowieczna w Poborszowie, woj. śląskie
, „Światowit” t. 6 (47), fasc. B, 2006, s. 53–70 (z Edelgardą M. Foltyn).

www.archeo.uw.edu.pl/swarch/Swiatowit-r2006-t6_(47)-nB-s53-70.pdf

Poborszów, pow. kędziersko-kozielski [sic! błąd redakcji, powinno być pow. kędzierzyńsko-kozielski], „Silesia Antiqua” t. 43: 2007, s. 207–208 (z Leonardem Jochemczykiem).

Starożytne centrum metalurgiczne koło Warszawy. Zagadnienia dyskusyjne, „Archeologia Polski” t. 52: 2007, z. 1–2, s. 177–186.

https://rcin.org.pl/Content/34436/WA308_44737_P319_STAROZYTNE-CENTRUM_I.pdf

https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:34436

Osady kultury przeworskiej na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych (na marginesie książki Andrzeja Michałowskiego „Osady kultury przeworskiej z terenu ziem polskich”)„Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” t. 50: 2008, s. 411–430.

Piece prażalnicze odkryte na stanowisku 4 w Imielinie, województwo śląskie, [w:] Labor et patientia studia archaeologica Stanislao Pazda dedicata, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, s. 253–263.

Labor et patientia studia archaeologica Stanislao Pazda

Pracownia garncarska na osadzie w Dobrzeniu Małym, województwo opolskie [w:] Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, red. A. Błażejewski, Wrocław 2008, s. 253–266 (ze Stanisławem Pazdą).

Zarys archeologii do 1944 roku [w:] Archeologia. Górny Śląsk, red. E. Tomczak, Katowice 2014, s. 243‒299.

Archeologia. Górny Śląsk, Katowice 2013.
Okres rzymski i okres wędrówek ludów [w:] Archeologia. Górny Śląsk, red. E. Tomczak, Katowice 2014, s. 129‒163 (z Grażyną Glanc-Zagają).

Archeologia. Górny Śląsk, Katowice 2013.
Szacunek dla faktów. Refleksje przy lekturze książki Andrzeja Kokowskiego „Starożytna Polska”, „Przegląd Archeologiczny” t. 62: 2014, s. 183‒188.

https://rcin.org.pl/Content/58940/WA308_76469_PIII149_Szacunek-dla-faktow_I.pdf

 The tradition of pottery painting in the Upper Silesian-Lesser Polish regional group of the Lusatian culture in the Early Iron Age. The example of the cemetery at Dobrzeń Mały, Opole district, „Praehistorische Zeitschrift” 2021 (z Małgorzatą Markiewicz).
https://doi.org/10.1515/pz-2021-0021


 


Redakcje

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1991‒1992, Katowice 1997.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1993 roku, Katowice 1997.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1994 roku, Katowice 1997.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, Katowice 1998.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, Katowice 2000.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1997 roku, Katowice 2000.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1998 roku, Katowice 2001.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 1999–2000, Katowice 2002.

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2001‒ 2002, Katowice 2004,

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2003‒ 2004, Katowice 2006,

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005‒ 2006, Katowice 2007,

Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 20072008, Katowice 2010,
Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 20092010, Katowice 2012,

Skarby ziemi wydarte. Górny Śląsk, Katowice 2006.

Archeologia. Górny Śląsk, Katowice 2013.

Archeologia. Górny Śląsk, Katowice 2014.

Pominąłem tu sprawozdania zamieszczone w „Informatorach Archeologicznych”. Uwzględniłem je przy omawianiu badań wykopaliskowych.